Pravila o zaštiti privatnosti/
Privacy Notice
O NAMA  |   USLUGE  |   PARTNERI U SRBIJI  |   PROIZVODI  |  
Pravila o zaštiti privatnosti/
Privacy Notice

PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

 

KO SMO MI?
Mi smo kompanija Ewopharma d.o.o. Beograd, članica Ewopharma grupe. Naša adresa je Borisavljevićeva br. 78, 11010 Beograd, Srbija.
Naši podaci za kontakt su GDPR@ewopharma.rs. Telefon: +381 11 77 00 585.

 

ZAŠTO PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE?
Ako imate ugovor sa kompanijom Ewopharma d.o.o. Beograd, prikupljamo od Vas vaše lične podatke kao rezultat tog ugovora.
Ako smo s vama ranije poslovali ili ako mislimo da ćemo s vama poslovati, čuvaćemo vaše lične podatke kao deo liste korisnika na osnovu legitimnih interesa i smatraćemo da od nas očekujete da čuvamo podatke na taj način i da su naši interesi usklađeni.
Ako primite uplatu ili drugu vrednost od kompanije Ewopharma d.o.o. Beograd, tada ćemo vaše lične podatke čuvati ukoliko smo u obavezi da vršimo izveštavanje na osnovu inicijativa za transparentnost u EU koje se odnose samo na zdravstvene radnike.
Vaše lične podatke ćemo takođe možda prikupljati i od trećeg lica. To treće lice je trebalo da postupa u skladu sa propisima o zaštiti podataka. Ako smatrate da treće lice nije dostavilo podatke na propisani način, molimo da nas kontaktirate.
Ako ste učestvovali u ispitivanju mišljenja korisnika/nagradnim igrama ili anketama, dobili smo od vas saglasnost da čuvamo i obrađujemo vaše lične podatke.
Kao farmaceutska kuća, čuvaćemo lične podatke u vezi sa vašim zdravljem ako prijavite neželjeni događaj, s obzirom na to da se na nas primenjuju propisi o farmakovigilanci i vodimo bezbednosne profile proizvoda u celoj Evropskoj uniji.

 

PRENOS PODATAKA IZVAN KOMPANIJE EWOPHARMA DOO BEOGRAD
Postoji nekoliko slučajeva u kojima će Ewopharma d.o.o. Beograd morati da prenese vaše lične podatke izvan same kompanije Ewopharma d.o.o. Beograd.
Ako Ewopharma d.o.o. Beograd ima ugovor sa članom Evropske federacije farmaceutske industrije (EFPIA), Ewopharma d.o.o. Beograd možda će za potrebe izveštavanja morati da prenese lične podatke koji se odnose na zdravstvene radnike koji su primili podršku u određenoj vrednosti od nas. Obrazac za davanje saglasnosti sadržaće više pojedinosti.
Ako se na kompaniju Ewopharma d.o.o. Beograd neposredno primenjuje obaveza izveštavanja o prenosima vrednosti zdravstvenim radnicima, Ewopharma d.o.o. Beograd čuvaće vaše podatke za izveštaje u skladu sa važećim propisima.
Ako se lični podaci bilo koje vrste prenose izvan kompanije Ewopharma d.o.o. Beograd, Ewopharma d.o.o. Beograd će preduzeti sve neophodne mere da osigura da su podaci primereno zaštićeni u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ako Ewopharma d.o.o. Beograd prenosi lične podatke izvan Evropske ekonomske oblasti (EEA), osiguraće da primaoci budu pokriveni adekvatnom odlukom o Evropske komisije. To znači da će vaši lični podaci biti zaštićeni na istom nivou u toj državi kao što bi bili unutar Evropske ekonomske oblasti.

 

KOLIKO DUGO ĆEMO ČUVATI PODATKE?
Ako lične podatke prikupljamo od vas na osnovu vaše saglasnosti, vaši lični podaci će se čuvati samo tokom perioda koji je naveden u vašoj pisanoj saglasnosti.
Ako se lični podaci prikupljaju i čuvaju za potrebe ugovora, čuvaćemo ih samo tokom trajanja ugovora ili tokom drugog vremenskog perioda navedenog u ugovoru.
Za sve druge situacije, vaši lični podaci čuvaće se samo toliko dugo koliko je potrebno u skladu sa važećim propisima, za rešavanje sporova ili u skladu sa strogim kriterijumima u okviru Programa za zaštitu podataka Ewopharma grupe. Za konkretne informacije, molimo vas kontaktirajte GDPR@ewopharma.rs.

 

VAŠA PRAVA
Imate pravo da zatražite kopiju svih vaših ličnih podataka i potvrdite njihovu tačnost ili zatražite da budu ispravljeni.
Imate pravo da zatražite da vaši lični podaci budu izbrisani iz našeg sistema. Ako se vaši lični podaci čuvaju na osnovu saglasnosti, istu možete povući slanjem e-pošte osobi za kontakt navedenoj u vašem obrascu za davanje saglasnosti.
Imate pravo da zatražite ograničavanje obrade ili da se potpuno usprotivite obradi podataka u određenim slučajevima. Ti zahtevi biće ocenjeni u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja.

 

POSLEDICE NEDAVANJA LIČNIH PODATAKA
Ewopharma d.o.o. Beograd neće od vas tražiti nikakve lične podatke koji prema mišljenju kompanije nisu apsolutno potrebni. Stoga, ako odbijete da date podatke, možda nećemo moći da sarađujemo sa vama. To će se rešavati u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja.

 

POSETIOCI NAŠE INTERNET STRANICE
Kada neko poseti neku od naših internet stranica trebalo bi da zna da koristimo usluge trećih lica, za prikupljanje standardnih internet zapisa informacija i podataka o obrascima ponašanja posetioca. Osim približne lokacije (IP adresa), podaci koje prikupljaju ovi servisi su većinom anonimni podaci o prometu poput informacija o pretraživaču, informacija o uređaju i jeziku. Ne prikupljamo dodatne podatke, kao što su vaš starosni uzrast, pol, interesovanja ili bankovni podaci. Prikupljene podatke koristimo kako bismo dobili pregled o tome kako ljudi pristupaju i koriste našu internet stranicu i kako bismo poboljšali svoje usluge i korisnički doživljaj. Podatke ne koristimo ni za kakve dodatne svrhe, poput profilisanja osoba koje pristupaju naše internet stranice.
Ako nas kontaktirate putem naših internet stranica, koristićemo te podatke samo u svrhu odgovaranja na pitanja/žalbe ili predloge koje pošaljete. Nakon rešavanja vašeg upita, vaši lični podaci biće uništeni.

 

BEZBEDNOST PODATAKA
Preduzimamo razumne korake da zaštitimo vaše lične podatke pomoću fizičkih i/ili elektronskih mera bezbednosti primerenih osetljivosti ličnih podataka.
Iako primenjujemo sigurnosne mere, ne možemo garantovati sigurnost bilo kojih podataka koje dostavite e-poštom ili preko interneta. Dostavu ličnih podataka putem takvih mreža obavljate na vlastiti rizik, s obzirom na to da nijedan prenos putem interneta nikada nije 100% siguran ili bez greške. Treba da postupate sa posebnom pažnjom prilikom odlučivanja koje ćete nam podatke poslati e-poštom ili objaviti na našoj internet stranici.

 

INTERNET STRANICE TREĆIH LICA
Možete odabrati da pristupite internet stranicama i uslugama određenih trećih lica preko naše internet stranice. Ewopharma d.o.o. Beograd nije odgovorna za pravila i postupke drugih internet stranica u vezi sa zaštitom privatnosti. Za više informacija o njihovim pravilima o zaštiti privatnosti treba da pretražite njihove internet stranice.
Imamo stranicu na Fejsbuku koja se odnosi na neke naše proizvode. Kada odlučite da podelite informacije sa Fejsbukom, na informacije koje podelite primenjivaće se njihova pravila o zaštiti privatnosti. Ta stranica društvenih medija takođe može da podeli informacije s nama i može na svojoj stranici objaviti informacije o vašim posetama našoj internet stranici. Vaše postavke privatnosti možete promeniti na Fejsbuku.

 

UPOTREBA KOLAČIĆA NA NAŠIM INTERNET STRANICAMA
Kolačići su male tekstualne datoteke koje internet stranice koje posetite postavljaju na vaš računar. Mnoge internet stranice ih upotrebljavaju kako bi mogle da funkcionišu ili da funkcionišu efikasno, kao i da vlasnicima stranica daju informacije.
Kako mogu da promenim svoje postavke u vezi sa kolačićima?
Većina pretraživača interneta omogućavaju određenu kontrolu nad većinom kolačića putem postavki pretraživača. Kako biste saznali više o kolačićima, uključujući to kako da vidite koji su kolačići postavljeni, kako da njima upravljate i kako da ih obrišete, posetite www.aboutcookies.xyz ili www.allaboutcookies.xyz.

 

PRAVO NA PRIGOVOR
Ako smatrate da nismo poštovali vaša prava na pošten i primeren način, imate pravo na prigovor nadležnom organu za zaštitu podataka.

 

PRIVACY NOTICE

 

WHO ARE WE?
We are Ewopharma d.o.o. Beograd, a member of the Ewopharma Group. Our address is Borisavljevićeva br. 78, 11010 Beograd, Serbia.
Our contact details are GDPR@ewopharma.rs. Phone: 00381 11 77 00 585.

 

WHY ARE WE COLLECTING YOUR PERSONAL DATA?
Where you have a contract with Ewopharma d.o.o. Beograd, we will collect personal data from you as a result of that contract.
Where we have done business with you before, or where we believe we will do business with you, we will hold your personal data as part of our customer list on the basis of legitimate interests that you would expect us to hold the data in this way and that our interests are aligned.
If you receive a payment or something else of value from Ewopharma d.o.o. Beograd, then we will keep your personal data if we are subject to reporting requirements under transparency initiatives in the EU relating to healthcare professionals only.
We might also collect your personal data from a third party. The third party should have complied with data protection laws. Where you feel it has not, please contact us.
Where you have participated in customer research/competitions or surveys, we will have obtained your consent to hold and process your personal data.
As a pharmaceutical company, we will hold personal data relating to your health, where you report an adverse event, as we are subject to pharmacovigilance legislation and to maintain the safety profile of products across the EU.

 

TRANSFERS OUTSIDE Ewopharma d.o.o. Beograd
There are several instances where Ewopharma d.o.o. Beograd will be required to transfer your personal data outside of Ewopharma d.o.o. Beograd.
Where Ewopharma d.o.o. Beograd has a contract with a member of the European Federation of Pharmaceutical Industries, Ewopharma d.o.o. Beograd may need to transfer personal data relating to healthcare professionals who have received value support from us for reporting requirements. Your consent form will contain greater detail.
Where Ewopharma d.o.o. Beograd is subject directly to reporting requirements on transfers of value to healthcare professionals, Ewopharma d.o.o. Beograd will retain your details for reporting in line with the applicable laws.
Where personal data of any nature is transferred outside of Ewopharma d.o.o. Beograd, Ewopharma shall take all necessary measures to ensure that it is properly protected under applicable privacy law. Where NPL transfers the personal data outside of the EEA, it will ensure that the recipients are covered by an adequacy decision of the European Commission. This means your personal data will be protected to the same level in that country as it would have been within the EEA.

 

HOW LONG SHALL WE HOLD? 
Where personal data is obtained from you on the basis of your consent, your personal data will only be held for that period of time set out in the consent.
Where personal data is obtained and held due to contractual necessity, it will be held only for as long as the term of the contract or other time limit set out in the contract.
For all other situations, your personal data shall be held only for as long as necessary in line with applicable law, to resolve disputes, or strict criteria developed in within the Group Data Protection Program. For specific information, please contact GDPR@ewopharma.rs

 

YOUR RIGHTS
You have the right to request a copy of any of your personal data and confirm its accuracy or request it be corrected.
You have the right to request that your personal data be erased from our system. Where your personal data is held on the basis of consent, you can withdraw your consent by emailing the contact person on your consent form.
You have a right to request a restriction of processing or outright object to the processing in certain instances. This will be assessed on a case by case basis.

 

CONSEQUENCES OF NOT PROVIDING PERSONAL DATA
Ewopharma d.o.o. Beograd shall not request any personal data from you that is not absolutely necessary in its opinion. Therefore, if you refuse, we may not be able to interact with you. This will be dealt with on a case-by-case basis.

 

VISITORS TO OUR WEBSITE
When someone visits any one of web sites in our possession they should be aware that we use a third party services to collect standard internet log information and details of visitor behavior patterns. Aside from the approximate location (IP address), the information collected by those services is mostly anonymous traffic data such as browser information, device information and language. We do not collect additional information, such as your age, gender, interests or bank details. The collected information is used to provide an overview of how people are accessing and using our website in order to improve our service and user experience. It is not used for any additional purpose, such as to profile those who access our websites.
If you contact us through our websites, we will only use this information with the intention of answering the questions/complaints or suggestions sent by you. After the conclusion of your query, your personal data will be destroyed.

 

SECURITY
We take reasonable steps to protect your Personal Data using physical and/or electronic security measures appropriate to the sensitivity of the personal data.
Although we have enacted security measures, we cannot guarantee the security of any information that you submit via email or over the Internet. Submission of Personal Data using such networks is done at your own risk, since no Internet transmission is ever 100% secure or error-free. You should take special care in deciding what information you send to us via email or posting on our web sites.

 

THIRD PARTY WEBSITES
You can choose to access certain third party websites and services through our website. Ewopharma is not responsible for the privacy policies or practices of other websites. You should examine their websites for further information on their privacy policy.
We have a Facebook page relating to some our Products. When you choose to share information with Facebook the information you share will be governed by their privacy policies. The social media site may also share information with us and may post information about your visit to our websites on their pages. You can modify your privacy settings with Facebook.

 

USE OF COOKIES BY OUR WEB SITES
Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.
How do I change my cookie settings?
Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.aboutcookies.xyz or www.allaboutcookies.xyz.

 

RIGHT OF COMPLAINT
If you feel your rights have not been fairly or adequately dealt with, you have the right to complain to the data protection supervisory authority.